අප අමතන්න

  • ක්ෂණික ඇමතුම්

    +94112104304

  • මූලස්ථානය (ප‍්‍රධාන කාර්යාලය)

    සොෆ්ට්ලොජික් ඉන්වෙස්ට් (පුද්ගලික) සමාගම, ලෙවල් 16, වන් ගෝල්ෆේස් ටවර්, කොළඹ 02, ශ‍්‍රී ලංකාව

අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න

Name*
Phone Number*
Email*
Subject*
Message*